Spółka allegro daje rabat NABYWCOM czy to dla nich przychód? Czy spółce w ten sposób powstają obciążenia w zakresie podatku dochodowego? Odpowiada NSA.

„Nie można wobec tego zgodzić się z organem interpretacyjnym, że kwota równoważna kwocie zrealizowanego kuponu rabatowego stanowi dla klienta internetowej platformy handlowej „wartość pieniężną”, o której stanowi art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. W orzecznictwie przyjmuje się, że pod pojęciem „wartości pieniężne” rozumieć należy aktywa finansowe, stanowiące substytut pieniądza, a więc przede wszystkim papiery wartościowe, a także środki płatnicze, jak weksle, czeki, akredytywy, przekazy. W rezultacie na gruncie art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. określenie to obejmuje świadczenia o różnym charakterze, w tym nie tylko papiery wartościowe, ale i świadczenia w naturze, czy świadczenia nieodpłatne.”

źródło:

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8D92D9537B

II FSK 2478/17 – Wyrok NSA

Świecko protest Litwinów

„Ostatecznie ustalono, że litewskie samochody będą w kilku kolumnach eskortowane przez terytorium Polski aż na granicę polsko-litewską. Eskortę zapewni polska policja. Pierwsza grupa 20 pojazdów już zmierza w kierunku Litwy. „Obywatele Litwy w ramach protestu na przejściu w Świecku zablokowali jeden pas ruchu, ale obecnie wszystko jest pod kontrolą. Pojechali w konwoju i trafią swobodnie do swojej ojczyzny” – poinformowała rzeczniczka prasowa Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Joanna Konieczniak.”

źródło: https://www.euractiv.pl/section/bezpieczenstwo-i-obrona/news/koronawirus-konwoj-z-obywatelami-litwy-jedzie-przez-polske/

(Nie dość, że) wznowienie kpa (to jeszcze) z urzędu.

Wznowienie postępowania to instytucja procesowa, która umożliwia weryfikację ostatecznej decyzji administracyjnej (oraz w wąskim zakresie – postanowienia) dotkniętej kwalifikowaną wadą procesową, wymienioną w art. 145 § 1, art. 145a § 1 i art. 145b § 1 k.p.a. Wznowienie postępowania jest zasadniczo postrzegane jako jeden z trybów postępowania nadzwyczajnego, a więc takiego, którego celem jest przeprowadzenie kontroli decyzji wydanej w postępowaniu zwykłym.

link

też https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-postepowania-administracyjnego-16784712/art-145

Zamieszanie z epuap, sąd administracyjny, szef administracji skarbowej przegrywa.

Jak wynika z akt sprawy, w dniu 7 października 2015 r. Skarżąca złożyła przez e-puap wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (k. 6 akt adm.). W formularzu znakiem „x” oznacza się opcję do wyboru przez wnioskodawcę (zob. np. pole E.2, 63, 65, 66). Pod pozycją K. 76 znalazło się w formularzu sformułowanie „korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 144a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)” (k. 3 akt adm.). W polu, gdzie w innych punktach wniosku wnioskodawca wstawia znak x, znaku tego nie było. Skarżąca podkreślała w zażaleniu, że opcja ta była zaznaczona domyślnie, ale ją „odznaczyła”.

Zdaniem Sądu, należało to uznać za wyraz rezygnacji Skarżącej z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co było dopuszczalne w świetle art. 144a § 1b O.p.

Oceny Sądu nie zmienia podniesiony w odpowiedzi na skargę argument organu, że „w jednym przypadku wyrażenie zgody na szczególny sposób doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie jest konieczne, a wręcz wybór takiej formy jest dorozumiany, gdy strona złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez skrzynkę podawczą organu podatkowego” (s. 10-11 odpowiedzi na skargę, k. 13-14 akt sądowych). To prawda, że mamy tu do czynienia z domniemaniem wyrażenia zgody, ale to domniemanie może być obalone przez rezygnację wnioskodawcy z doręczenia w ten sposób. Zdaniem Sądu, z poglądem organu można byłoby się zgodzić tylko wtedy, gdyby domyślna opcja w formularzu „”korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 144a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)” nie dała się odznaczyć – tzn., gdyby Skarżąca nie mogła fizycznie od opcji tej odstąpić. Tymczasem tak nie było – opcję tę można było usunąć, można ją było pozostawić – co wskazuje na dopuszczalność rezygnacji z formy doręczenia elektronicznego już przy składaniu podania w ten sposób.”

źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-sa-wa-1035-16-rezygnacja-z-doreczenia-pism-droga-522484253

Straż pożarna a rada powiatu.

„Art.  14.  [Współpraca komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej z samorządem powiatu]1. Rada powiatu (miasta) przynajmniej raz w roku rozpatruje informację komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu (miasta na prawach powiatu) w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Na polecenie starosty (prezydenta miasta) informację taką właściwy komendant jest obowiązany składać w każdym czasie.

(…)

źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/panstwowa-straz-pozarna-16794361/art-14


ROZPORZĄDZENIEMINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)z dnia 16 września 2008 r.w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Rozdział  7

Wymagania bezpieczeństwa i higieny służby podczas prowadzenia akcji ratowniczych w obrębie zagrożenia prądem elektrycznym

§  79.W czasie akcji ratowniczych, w których występuje możliwość porażenia prądem elektrycznym, strażak współpracuje z odpowiednią służbą techniczną w celu wyłączenia dopływu prądu elektrycznego do urządzeń i instalacji znajdujących się na miejscu akcji.§  80.W przypadku gdy nie został wyłączony dopływ prądu elektrycznego, przyjmuje się, że każde urządzenie, instalacja elektryczna oraz trakcja elektryczna znajdują się pod napięciem.

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/szczegolowe-warunki-bezpieczenstwa-i-higieny-sluzby-strazakow-17490452