Niezapłacony mandat + „ignorowanie” korespondencji = areszt ?

13 Lis 2019 Autor adm


Unikając odbierania przesyłek poleconych z mandatem za przekroczenie prędkości, kierowca naraża się na zatrzymanie i kilka dni aresztu „

(…)

” Pięć dni aresztu w zamian za 300 zł mandatu za przekroczenie prędkości „

źródło:
https://www.rp.pl/artykul/972734-Za-niezaplacony-mandat-mozna-trafic-do-aresztu.html


Co może kurator, ustanowienie dozoru kuratora ?

13 Lis 2019 Autor adm

kk Art. 73

” § 1. Zawieszając wykonanie kary, sąd może w okresie próby oddać skazanego pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym. „

źródło:
https://www.arslege.pl/dozor-kuratora-lub-osoby-godnej-zaufania-stowarzyszenia-instytucji-albo-organizacji-spolecznej/k1/a79/

———–

Obowiązki skazanego oddanego pod dozór i kuratora (od 169 kkw):

https://www.lexlege.pl/kkw/oddzial-1-prawa-i-obowiazki-kuratora-sadowego-oraz-dozor/380/


” W związku z powyższym w dniu 4 sierpnia 2016 r. kurator sądowy złożył wniosek o zarządzenie wykonania na podstawie art. 75 § 2 k.k. orzeczonej wobec A.S. kary pozbawienia wolności. Wskazał, że poprzez niewykonywanie comiesięcznego obowiązku kontaktowania się z nim A.S. uchyla się od dozoru i że od początku istniały problemy z kontaktem ze skazanym. Jednocześnie zaznaczył, że skazany nie narusza porządku prawnego (akta sygn. II K […]/13, k. 135) „

źródło:
http://sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/V%20KK%2066-18.pdf

Właściwość sądu, sprawa cywilna.

12 Lis 2019 Autor adm

„Wyróżniamy trzy rodzaje właściwości miejscowej:

  • właściwość miejscową ogólną,
  • właściwość przemienną,
  • właściwość wyłączną.”

https://www.eporady24.pl/wlasciwosc_sadu_w_postepowaniu_cywilnym,artykuly,4,58,432.html

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie

12 Lis 2019 Autor adm

Art. 552. KPK

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

§ 1.
Oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania, kasacji lub skargi nadzwyczajnej został uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę, służy od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania względem niego w całości lub w części kary, której nie powinien był ponieść.”
„Ponieważ jednak nie wprowadzono żadnych przepisów, które stanowiłyby podstawę wydania prejudykatów w odniesieniu do stanowiących źródło szkody prawomocnych orzeczeń niekończących postępowania w sprawie, wydanych przez sądy karne, a szczególe postępowanie w sprawach określonych w art. 552 k.p.k., nie ma zastosowania do niezgodnego z prawem orzeczenia środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu, należy uznać, zdaniem Sądu Apelacyjnego, że oceny zgodności z prawem takich orzeczeń dokonuje sąd w postępowaniu cywilnym w sprawie odszkodowawczej. Ocena ta, podobnie jak ocena postanowień prokuratorskich, powinna ograniczać się do badania, czy zastosowanie środka zapobiegawczego było zgodne z prawem, co nie może wkraczać w sferę niezawisłości sądu i niezależności prokuratora. Pomocniczo należy sięgać do kryteriów oceny zgodności z prawem prawomocnych orzeczeń wydanych w postępowaniu cywilnym, stosowanych na gruncie art. 417§ 2 k.c. Sąd Apelacyjny, powołując się na stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w tym przedmiocie w wyroku z dnia 24 czerwca 2010 r. IV CNP 114/09 (niepubl.), stwierdził, że prowadząca do odpowiedzialności Skarbu Państwa niezgodność z prawem orzeczenia musi polegać na oczywistej obrazie prawa wynikającej z oczywistych błędów sądu, spowodowanych rażącym naruszeniem zasad wykładni lub stosowania prawa. Nie ma natomiast podstaw do stosowania w tym przedmiocie kryteriów przewidzianych w art. 439 i art. 523 k.p.k. ani w art. 540 i art. 540a k.p.k.
(…)
W konsekwencji w takiej sprawie nadal do odpowiedzialności za szkodę wywołaną przez wydanie orzeczenia zarówno przez prokuratora, jak i przez sąd ma zastosowanie przepis art. 417 § 1 k.c., a nie przepis art. 4171 § 2 k.c., jak przyjął Sąd Apelacyjny w odniesieniu do orzeczeń wydanych przez sąd.
(…)
Natomiast przy badaniu kwestii bezprawności sąd w sprawie o odszkodowanie powinien ocenić zgodność orzeczenia sądu karnego z prawem posiłkując się rozumieniem na gruncie prawa karnego określonego przepisu i jego stosowania a także przy uwzględnieniu rozumienia na gruncie prawa i postępowania karnego takich pojęć jak „oczywiste” czy „rażące” naruszenie prawa.

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

10 Lis 2019 Autor adm

§ 1.
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia przysługuje od prawomocnego orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego,
gdy przez jego wydanie została stronie wyrządzona szkoda, a zmiana lub uchylenie orzeczenia w drodze innych przysługujących stronie środków prawnych nie było i nie jest możliwe.
§ 2.
Skarga, o której mowa w § 1, przysługuje również w wyjątkowych przypadkach od prawomocnego orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego, jeżeli strony nie skorzystały z przysługujących im środków prawnych, gdy niezgodność z prawem wynika z naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego lub konstytucyjnych wolności albo praw człowieka i obywatela, chyba że jest możliwa zmiana lub uchylenie orzeczenia w drodze innych przysługujących stronie środków prawnych.
§ 3.
Od orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego skarga nie przysługuje, z wyjątkiem gdy niezgodność z prawem wynika z rażącego naruszenia norm prawa Unii Europejskiej. Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego traktuje się jak orzeczenia wydane w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi.
§ 4.
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia podlega opłacie stałej.
W przypadkach, o których mowa w art. 285askarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – warunki, §1, 2 i 3 skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia może wnieść także Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich.