Grzeszący przeciw Stwórcy swemu niech wpadnie w ręce lekarza

25 Wrz 2019 Autor adm

 

STARY TESTAMENT
Mądrość Syracha
Lekarz i leki
38

Czcij lekarza czcią1 należną z powodu jego posług,
albowiem i jego stworzył Pan.
Od Najwyższego pochodzi uzdrowienie,
i od Króla dar się otrzymuje.
Wiedza lekarza podnosi mu głowę,
nawet i wobec możnowładców będą go podziwiać.
Pan stworzył z ziemi lekarstwa,
a człowiek mądry nie będzie nimi gardził.
Czyż to nie drzewo wodę uczyniło słodką2,
aby moc Jego poznano?
On dał ludziom wiedzę,
aby się wsławili dzięki Jego dziwnym dziełom.
Dzięki nim się leczy i ból usuwa,
z nich aptekarz sporządza leki,
aby się nie kończyło Jego działanie
i pokój3 od Niego był po całej ziemi.
Synu, w chorobie swej nie odwracaj się od Pana,
ale módl się do Niego, a On cię uleczy.
10 Usuń przewrotność – wyprostuj ręce4
i oczyść serce z wszelkiego grzechu!
11 Ofiaruj kadzidło, złóż ofiarę dziękczynną z najczystszej mąki,
i hojne dary, na jakie cię tylko stać5.
12 Potem sprowadź lekarza, bo jego też stworzył Pan,
nie odsuwaj się od niego, albowiem jest on ci potrzebny.
13 Jest czas, kiedy w ich rękach jest wyjście z choroby:
14 oni sami będą błagać Pana,
aby dał im moc przyniesienia ulgi
i uleczenia, celem zachowania życia.
15 Grzeszący przeciw Stwórcy swemu
niech wpadnie w ręce lekarza!”

źródło: https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=628

PINB WINB GUNB, odpowiedzialność, decyzja, prejudykat. Administracja rządowa, Skarb Państwa.

11 Lip 2019 Autor adm

Sąd Apelacyjny dostrzegając problem, iż poszkodowany ostateczną decyzją
administracyjną, może ubiegać się o odszkodowanie dop
iero po
uzyskaniu
prejudykatu (
art. 417
1
§
2 k
.
c
.
w zw
.
z art. 287 pkt 1 p.p.s.a
.) uznał, iż wiedzę
o
osobie obowiązanej do naprawienia szkody w rozumieniu art. 442
1
§
1 k
.
c
.
poszkodowany uzyskuje z dniem wydania decyzji stanowiącej konieczny warunek
dochodzenia
odszkodowania, skoro dopiero w tej dacie od uprawnionego można
rozsądnie oczekiwać dochodzenia swojego prawa.
Skarżący natomiast uznaje,
wiedza o osobie sprawcy szkody powstaje z chwilą wydania decyzji wywołującej
szkodę w majątku uprawnionego, jest za
tem niezależna od biegu postępowania
administracyjnego.”
źródło:
„Do zadań własnych powiatu w ramach tej regulacji nie wchodzą funkcje inspekcyjno- kontrolne nadzoru budowlanego, a jedynie funkcje administracyjno-prawne wykonywane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej. Natomiast zadania nadzoru budowlanego zgodnie z art. 80 ust. 2 prawa budowlanego wykonuje odpowiednio PINB oraz wojewoda przy pomocy WINB.”
„Jeżeli idzie o merytoryczny nadzór nad sposobem działalności powiatowego nadzoru budowlanego właściwym organem jest wojewoda, przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, który jako organ wyższego stopnia sprawuje nadzór nad właściwym poziomem merytorycznym prac powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.”

długi Polaków w takich firmach w ciągu ostatnich 4 lat wzrosły trzykrotnie

26 Cze 2019 Autor adm

„Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów, aż 342 tys. osób ma długi w pozabankowych firmach pożyczkowych. Łączna kwota niespłaconych pożyczek sięga 1,5 mld zł. Co najbardziej zatrważające, długi Polaków w takich firmach w ciągu ostatnich 4 lat wzrosły trzykrotnie.”

źródło:

https://www.money.pl/gospodarka/chwilowki-do-likwidacji-rzad-jednym-ruchem-sprawil-ze-biznes-sie-nie-oplaca-6396007039109249a.html?fbclid=IwAR1uqPlDGcYf6We07YZDh71HuMQEe_-r-6YIhi0prZdOHfa5i4oBd6ZZOL4

pomoc prawna, wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu

17 Cze 2019 Autor adm

„Zdaniem Sądu Apelacyjnego, w przedmiotowej sprawie uznać należy, iż udział profesjonalnego pełnomocnika jest potrzebny. Wprawdzie pisma procesowe formułowane są przez powódkę w sposób zrozumiały i prawidłowy, jednak sporządzane są one z pomocą poradni prawnej działającej przy Uniwersytecie (…) oraz prawników pracujących w biurach poselskich. Pomoc prawna udzielana w taki sposób nie jest wystarczająca dla należytego zapewnienia realizacji praw powódki, która jest osobą starszą, pozostającą w stałym leczeniu psychiatrycznym (jak wynika z dołączonego do zażalenia zaświadczenia lekarskiego). ”

źródło: http://orzeczenia.rzeszow.sa.gov.pl/content/$N/154000000000503_I_ACz_000052_2014_Uz_2014-02-28_001

Wykonanie robót z naruszeniem przepisów grozi odpowiedzialność karną. O samowoli budowlanej.

17 Cze 2019 Autor adm

„Wykonanie robót z naruszeniem przepisów grozi odpowiedzialność karną. Przewiduje ją art. 90 prawa budowlanego. Powiatowy inspektor może skierować sprawę do sądu o ukaranie, grzywną karą więzienia lub ograniczeniem wolności.”

źródło: https://www.rp.pl/Nieruchomosci/309189992-Prawo-budowlane-Legalizacja-samowoli-budowlanej-slono-kosztuje.html

Sprawcą przestępstwa określonego w art. 90 Prawa budowlanego nie musi być inwestor. Będzie nim każda osoba, która uczestniczyła w przestępstwie, a więc odpowiedzialność karną mogą ponieść osoby, które pomagały popełnić przestępstwo, uczestniczyły w jego popełnieniu lub podżegały do jego popełnienia. Przykładowo, niewykluczona jest odpowiedzialność karna kierownika budowy lub innych osób odpowiedzialnych ze strony wykonawcy za prowadzenie robót niezgodnie z przepisami o ochronie środowiska lub z zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi. W zależności od przypadku, uczestnictwo w przestępstwie można zarzucić nawet inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub projektantowi.

Co więcej, pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej powinno następować prawie automatycznie – organ nadzoru budowlanego wszczynający postępowanie w sprawie samowoli budowlanej jest zobowiązany do zawiadomienia prokuratora o prowadzeniu takiego postępowania oraz o osobie, wobec której jest ono prowadzone. Wydanie decyzji ostatecznej w postępowaniu administracyjnym powinno skutkować niezwłocznym sporządzeniem i wniesieniem do sądu aktu oskarżenia przeciwko sprawcy. Warto jednak pamiętać o tym, że karalność przestępstw wskazanych w art. 90 Prawa budowlanego ustaje po 5 latach od czasu ich popełnienia.

źródło: https://www.infor.pl/prawo/prawo-karne/postepowanie-karne/730906,Odpowiedzialnosc-karna-za-samowole-budowlana.html

czy wiesz że (F5 = odśwież)