Przedsiębiorca w sądzie tak, ale racjonalny. Czyli o ograniczeniu dowodów ze świadków w sprawach gospodarczych.

” Ograniczenie dowodu ze świadków oraz rola dowodu z dokumentu
Dowód z zeznań świadków sąd może dopuścić jedynie wówczas, gdy po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.  W postępowaniu prowadzonym w oparciu o ogólne przepisy procesowe dowód z zeznań świadków nie podlega takim ograniczeniom. Co więcej, warto zwrócić uwagę, że przesłanki dotyczące dopuszczalności dowodu z zeznań świadków na gruncie postępowania gospodarczego są analogiczne jak przesłanki dopuszczalności dowodu z przesłuchania stron w postępowaniu prowadzonym w oparciu o zasady ogólne. Dowód z zeznań świadków w postępowaniu gospodarczym może być zatem przeprowadzany wyjątkowo. Ustawodawca w nowej procedurze gospodarczej dał prymat innym środkom dowodowym, przede wszystkim dowodom z dokumentów. Tego rodzaju ograniczenia dowodowe mają na celu przyspieszenie postępowania. Jak wynika z uzasadnienia do wprowadzanych zmian, w ocenie ustawodawcy, jednym z kluczowych zjawisk wpływających na przedłużanie się spraw sądowych jest nieprofesjonalne dokumentowanie przez strony procesu (w tym przedsiębiorców) okoliczności i faktów, które później na drodze sądowej mają dla sprawy kluczowe znaczenie. Braki w dokumentacji zastępuje się wówczas przed sądem zeznaniami świadków i przesłuchaniem stron, a to opóźnia sprawy.

Z uzasadnienia ustawy nowelizującej KPC wywnioskować można, że zdaniem ustawodawcy, jednym z przejawów profesjonalizmu przedsiębiorcy powinno być dokumentowanie faktów, które później mogą przydać się w sądzie. Innymi słowy racjonalny przedsiębiorca powinien przewidywać, że sprawa może trafić do sądu i na tą okoliczność zabezpieczyć swoje interesy (w tym procesowe) poprzez dokumentowanie wszystkich istotnych okoliczności (umowy, notatki, protokoły, zdjęcia, filmiki, e-maile, SMS-y). Takie postępowanie powinno mieć miejsce zwłaszcza w przypadku czynności własnych przedsiębiorcy. Takiego postępowania wprost też wymagają od przedsiębiorcy przepisy nowego postępowania gospodarczego. Stosownie bowiem do art. 458 11 KPC, czynność strony, w szczególności oświadczenie woli lub wiedzy z którą prawo łączy nabycie, utratę lub zmianę uprawnienia strony w zakresie danego stosunku prawnego, może być wykazana tylko dokumentem (w rozumieniu art. 773 Kodeksu cywilnego – „Dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jego treścią”), chyba że strona wykaże, że nie może przedstawić dokumentu z przyczyn od niej niezależnych.”

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/procedura-gospodarcza-kpc-od-7-listopada-2019-r-procesy-wg,495827.html

(Też więcej o powództwie wzajemnym przedsiębiorców).… Przeczytaj ten tekst do końca.

Poczta Polska przesyłka polecona zagraniczna, opóźnienie, poczta nie przewiduje możliwości odszkodowania?

„Reklamację wnosi się w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

Usługę uważa się za niewykonaną w przypadku utraty przesyłki.

Usługę uważa się za nienależycie wykonaną w przypadku:

  1. ubytku zawartości przesyłki,
  2. uszkodzenie zawartości przesyłki,
  3. zwrotu przesyłki bez podania przyczyny zwrotu.

Szczegółowe informacje odnośnie procedury zgłaszania reklamacji znajdują się w Regulaminie świadczenia usług powszechnych oraz w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej, także Światowej Konwencji Pocztowej Doha 2012 (Dz. U. z 02.10.2015, poz. 1522).”

źródło:
http://www.poczta-polska.pl/reklamacje/reklamacje-zagraniczne/przesylka-polecona/

Przy próbie dochodzenia roszczeń z tytułu opóźnień w formularzu wyskakuje informacja o braku takiej możliwości 🙁

Terminy doręczeń na 15.01.2020 takie:

„Podane poniżej terminy doręczenia przesyłek są terminami przewidywanymi (D – oznacza dzień nadania przesyłki, n – oznacza liczbę dni roboczych między dniem nadania a doręczenia).

Priorytet:

  • w krajach strefy A (Europa łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem) do trzeciego dnia roboczego po dniu nadania (D+3),
  • w krajach strefy B (Ameryka Północna, Afryka), C (Ameryka Południowa, Środkowa i Azja), D (Australia i Oceania) do piątego dnia roboczego po dniu nadania (D+5).

Przesyłki nadane po godzinie 15.00  traktowane są  jako nadane w dniu następnym.

W przypadku krajów Unii Europejskiej obowiązuje określony w Dyrektywie Unii Europejskiej standard doręczenia 85% przesyłek najszybszej kategorii (priorytet) w ciągu trzech dni roboczych (D+3) oraz doręczenia 97% przesyłek w ciągu pięciu dni roboczych (D+5).

W przypadku pozostałych krajów obowiązuje określony przez Światowy Związek Pocztowy standard doręczenia 80% przesyłek najszybszej kategorii (priorytet) w ciągu pięciu dni roboczych (D+5).”

źródło:
https://www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/przesylki-zagraniczne/listy/list-polecony/Przeczytaj ten tekst do końca.

Bieg terminu przedawnienia kks po wznowieniu lub kasacji.

„W przepisie art. 44 § 6 k.k.s. powołano natomiast nieznaną kodeksowi karnemu regulację „odnowienia biegu terminu przedawnienia” w sytuacji, gdy uchylone zostanie prawomocne orzeczenie wydane w sprawie (np. w wyniku wznowienia postępowania albo kasacji)[1], jeżeli nie ustała jeszcze karalność tego przestępstwa skarbowego.”

źródło:


[1] M. Kulik, op. cit., s. 660.

(Paulina Wilk, Robert Seweryn

Przedawnienie w prawie karnym skarbowym – analiza konstytucyjności wybranych przepisów i aktualnych problemów w orzecznictwie).

” Procedując powtórnie, Sąd ten rozpozna sprawę A. O. uwzględniając zapatrywania prawne Sądu Najwyższego (art. 442 § 3 k.p.k.) oraz nie zapominając, 9 że wobec tego, iż w chwili wyrokowania przez sąd kasacyjny nie ustała karalność zarzuconego oskarżonemu wykroczenia skarbowego, uchylenie prawomocnego orzeczenia skutkuje tym, że przedawnienie biegnie od daty wydania wyroku przez Sąd Najwyższy (art. 44 § 6 k.k.s. w zw. z art. 51 § 1 zd. 2 k.k.s.). „

źródło:
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20kk%20226-14.pdf

g: no.i no.f… Przeczytaj ten tekst do końca.